تبلیغات
وبلاگ همسفر سمیه - گزارش لژیون روز دوشنبه سی دی قیاس
 
وبلاگ همسفر سمیه
به نام خدا

سلام دوستان سمیه هستم یک همسفر 

دستور جلسه امروز لژیون ما سی دی قیاس هست.
اگر ما دقیقاً تمرکز کنیم ریشه خیلی از تاریکی ها و ضدارزشهایی که در وجودمان هست ،همین قیاس است.مثلاً همینکه از یک انسانی متنفر میشویم ویا نسبت به یک انسانی احساس خود برتری داریم  یا مثلاًحسادت میکنیم،.......همه ی اینها برمیگردد به قیاس.که سی دی هایی مثل قضاوت وقیاس راکه اقای امین درمورد انها صحبت میکنند درواقع میخواهند ما ریشه و پایه اش را بدانیم ودراین صورت میتوانیم بقیه مراحل راهم شناسایی کنیم و میتوانیم در رفع گره های وجودیمان حرکت کنیم ودانایی مان را به دانایی موثر تبدیل کنیم و اموزشهایمان را کاربردی کنیم. 
      
در شروع سی دی قیاس درمورد تسخیر شدن صحبت کردند که گفتند ؛وقتی ما یک فعل ضد ارزشی انجام میدهیم  با نیروهای منفی پیوند میخوریم وبه واسطه انها تسخیر میشویم.مثل اثر مواد که کسی که مواد مصرف میکند درواقع تسخیر شده است وکارهایی که انجام میدهد دست خودش نیست و انگار از کس دیگری فرمان میگیرد. در کلام الله کلمه خمر برده شده است. خمر یعنی حجاب و پوشش؛ ان چیزی که روی اندیشه و حس انسان پرده میکشد خمر است وضد ارزشها هم میتواند حکم خمر را  داشته باشد. وقتی که ما منیت داریم،ترس داریم، ناامیدیم و این ضد ارزشهارا داریم؛ اینها همان حجاب است که روی اندیشهء ما را پوشانده است.ومنظور از تسخیرشدن همین است. در سفر اول یا درسفر دوم برای همسفران (چون ماهمسفران پیوند با مواد نداشتیم) از اول هم این تسخیر شدن و پیوند با نیروهای تاریکی  و ضد ارزشها وجود داشته است وباید همسفران مراقب باشند تا پیوندشان با نیروهای تاریکی ازطریق ضد ارزشها نباشد واینکه نیروهای تاریکی تازمانیکه پنهان هستند میتوانند به کار خود ادامه دهند ووقتی که شناخته شدند دیگر نمیتوانند به کار خود ادامه بدهند. دقیقا مثل ان قاتل حرفه ای که تا زمانیکه کسی اورا ندیده میتواند به کارش ادامه بدهد ولی وقتی شناسایی شد دیگر نمیتواند به کارهایش ادامه بدهد.دقیقا ماهم وقتی داریم به سی دی هایی مثل قیاس و قضاوت و... که سی دی های بیس جهان‌بینی هستند,گوش میکنیم درواقع داریم نیروهای تاریکی را شناسایی میکنیم که تاریکی درون خودمان را ریشه یابی میکنیم وان قاتل حرفه ای درونمان که نفس اماره  مااست را بشناسیم و وقتی شناختیم دیگر پنجاه درصد راه را رفتیم.مطلب بعدی که در این سی دی گفت؛  درمورد سنتهای الهی بود، ازمایشهایی که انسانها میشوند.حتی همسفربودن هم یک نوع ازمایش است،آزمایش مسافر با اعتیاد اش است وآزمایش همسفر با زندگی کردن با یک فرد مصرف کننده است.همسفر بودن مایک نوع آزمایش است که ماباید ازآن عبور کنیم وبگذریم. در مورد سنتها و ازمایشهای الهی که در قران امده که زمان و مکان خاصی ندارد. مثلاً وقتی قصه حضرت موسی(ع) یا پیامبران دیگر را میخوانیم برای ان زمان و مردمانش نیست و هم برای گذشته است و هم برای حال و هم برای اینده گان.
این سنتها که در کلام الله هست را ماهم باید بپذیریم و اینکه یکسری قوانین در هستی هست که ما باید بپذیریم مثلا اگرذره ای کار نیک کنیم پاداشش را میگیریم  و اگرکار ذره ای یا مثقالی کار شر وبد کنیم, مجازات میشویم.این یک قانون کلی است وشامل حاله همه ی افراد در تمام مکان ها وزمانها میشودواستثنی هم ندارد ویا اگر در قران داستان پیامبران آمده,نخواسته قصه گویی کند بلکه میخواهد همین سنت ها و قوانین الهی را به ما بفهماند که مثلااگرپیامبران سنجیده میشدند، به خاطر رتبه ای بود که در صفتی به دست می اوردند ودرهمان رتبه ازمایش میشدند. مثلاً حضرت ایوب(ع) صبرش را به مرحله ای رسانده بود که باید ازمایش میشد ودر برابر ان صبر به سختیهای زیادی دچار شدولی هیچگاه ایمان خودش را از دست نداد واز خداوند خواست تا یاریش کند و توانست از آزمایش سربلند بیرون بیاید.حالا ماکه همسفر هستیم،چقدر مفهوم صبر را میدانیم ؟حالا در رتبه خودمان نه در حد حضرت ایوب،چون ماکه مثل حضرت ایوب مصیبت ندیدیم وسختی نکشیدیم و این راباید بدانیم که سنتها تغییر ناپذیرند و ماهم باید از ازمایشها عبور کنیم.این قانونها فقط مختص پیامبران نبوده برای ماهم این قانونها پیاده میشود.اگر قرار باشدما با اعتیاد مسافرانمان حالا چه همسرمان باشد چه فرزندمان باشد ازمایش بشویم واگر توانستیم از این ازمایش عبور کنیم باتوجه به ایه ای که در کتاب ۶۰درجه هم هست که (پس نگذشت از گذرگاه سخت.پس تو چه میدانی که گذرگاه سخت چیست؟) اگر توانستیم از گذرگاه سخت عبور کنیم رها میشویم ودیگر باهرچیزی اذیت نمیشویم وبا بوجود آمدن هر مشکلی فوری بهم نمیریزیم مانند همان درختی که در طوفان تاب آورده باشد دیگر با هربادی نمی لرزد. اگر توانستید از این سنت از این ازمایش عبور کنید که مسئله تان حل میشود ولی اگر نتوانستید  دائم برایتان تکرار میشود تا بتوانیداز این ازمون بگذرید ووارد مرحله بعدی بشوید.
درمورد قیاس در این سی دی یک داستانی درمورد یک موسیقیدان به اسم سالیری گفته شد که یک فرد خوشبختی بود وسرمایه داربود ومشهور بود. ولی به نظر شما چرا خودکشی کرده بود؟علت ان بود که چیزهایی که به دست اورده بود از راه درست به دست نیاورده بود.ازراه غیر مستقیم به دست اورده بود،و مشکل اصلیش این بود که دچار قیاس شده بود واما  نتیجه ای که  قیاس برای ما دارد،چیست؟ ۱- احساس تنفر ازخود ۲- احساس تنفراز خدا ۳- احساس تنفراز دیگران. دقیقاً این احساسهای منفی باعث شده بود که خودکشی کنه،چون سالیری دارایی هایی  که به دست اورده بود از راه درست نبود وبا زیر ابهایی که از موتزارت میزد باعث شد اون رو از دربار بیرون کنند  وکسی دیگر اهنگ هایش را نمیخرید و سالیری اهنگهای موتزارت را کپی میکرد و به اسم خودش میفروخت وریشهء تمام مشکلاتی که برای این شخص به وجود امده بود از قیاس کردن بود و میگفت من که اینهمه زحمت کشیدم موسیقی یاد گرفتم  باوجود   اینکه پدرم یک کشیش بود و اجازه اینکارو به من نمیداد و من به سختی تونستم موسیقی یاد بگیرم ودر دربار پادشاه خودمو جا کنم چرا موتزارت امد و یک شبه یک اهنگ نواخت و به همه خواسته هایش رسید و او خودش را با موتزارت مقایسه میکرد در حالی که موتزارت از بچگی داشت موسیقی یاد میگرفت و تلاش میکرد. وهمه اینها به خاطر قیاسی بود که سالیری نسبت با موتزارت انجام میداد.
به خاطر همین است که گفتند سنتها در همه یکسانند.ماهم اگر قیاس میکنیم نتیجه قیاس هم برای ما همین سه چیز است؛ نفرت از خود یا خدا و یا نفرت از دیگران. وقتی دارید خودتونو با دیگری قیاس میکنیداحساس نفرت دارید نسبت به او حتی اگر به زبان هم نیارید امادر دلتان اینطور است.ویا وقتی احساس تنفر از خدا داریم درواقع داریم به عدالت خدا شکایت میکنیم ویا درتنفر از خودمان همش احساس گناه میکنیم واز خودمان بدمان می اید واز خودمان راضی نیستیم ودوباره شخصیتمان دچار اسیب میشود ودر تاریکی میفتیم.پس باید ما بفهمیم که نتیجه قیاس چیزی جز این سه حالت نیست یعنی تنفر از خود و خدا و دیگران، وقتی از شخصی متنفر میشویم، بهترین حالت این است که وقتی از ان شخص متنفر میشویم با او رابطه مان را قطع میکنیم وبدترین حالت این است که شروع میکنیم زیراب اورا میزنیم و پشتش بد میگوییم و خیلی از کارهای ضد ارزش دیگر.حتی در کنگره هم شاید این اتفاق بیفتد که با خواهر لژیونی مان خودمان را مقایسه میکنیم و میگوییم مثلاً این که کلاسهایش را نمی اید حالا رهاییش را گرفته ولی من که اینهمه دارم میام  هیچ اتفاقی نمیفته. واقعا اینطور نیست. چرا؟ چون او بهایش را در جایی دیگر پرداخت کرده و همینطوری رهایی به او داده نشده.و اینکه مابه همه چیز اگاه نیستیم، دانایی و حس های ما محدود است. ما وقتی خودمان را باخواهر لژیونی مان مقایسه میکنیم او را در خارج از کنگره نمیبینیم که چه شرایطی دارد. و حسهای ما محدود است ووقتی برای ما پیام می اورند داده های ما کامل نیست ووقتی داده اشتباه و ناقص باشد عقل هم فرمان نادرست صادر میکند.وگرنه عقل که عادل است واشتباه نمیکند ولی وقتی داده غلط به او میدهیم نتیجه غلط هم میگیریم.پس قیاس دقیقاً روی مثلث ارتباطی  که ارتباط با خدا و خود و دیگران هست تاثیر میگذارد و ارتباط با اینها را خراب میکند . تنها چیزی که برای ما از قیاس میماند همین احساس تنفر است واینکه ما بدانیم ریشه قیاس ما اشتباه بوده است چون هم اطلاعات ما غلط است وهمینکه نمیدانیم دیگران چه بهایی پرداخت کرده اند تا به موفقیتی رسیدند.

مطلب بعدی این بود که ماهر چیزی که میخواهیم دریافت کنیم باتوجه به گیرنده هایمان است وگیرندهء ما حس است.ونیرو ها  ی منفی دقیقا کاری میکنند که حس های ما راالوده میکنند. دیدید که اکثراً همه همسفرانی که تازه وارد کنگره میشوند میگویند که ما نمیتوانیم اموزشهای کنگره را بگیریم این به خاطر الوده بودن حس است که باعث شده گیرایی ما ضعیف شودوجود ما انسانها مانند یک زمین میماند و باید برای اینکه محصولی در ان کشت بشود ورشد کند نیازمند  یک بستر مناسبی می باشد همانطور که برنج وگندم را نمیتواند در هر زمینی کاشت ونیاز به بستر مناسب برای کاشت ورشد آنها داریم .درذمورد آموزش وفرآیند یادگیری هم نیازمند بستر مناسب آن هستیم وکاری که باید در کنگره یاد بگیریم این است که بستر مناسب و زمین وجودی مان را اماده کنیم و زمین وجودیمان را که ز پر از ریگ و شن و ماسه است که اینها همان ضد ارزشها هستند را پاکسازی کنیم وخالی کنیم و ان وقت بستر مناسب میشود ویادگیری بالا میرود واینکار به یکباره نمیشود وباید کم کم و به تدریج انجام بشود. 
در کل اگر میخواهیم صفات خوبی در درونمان رشد بکند باید گیرندهء انها را داشته باشیم و زمین وجودی مان را تزکیه و پالایش کنیم وبستر مناسب را مهیا کنیم وبه یک جایی برسیم تا قدرت یادگیری داشته باشیم. به خاطر همین است که بچه هایی که تازه وارد کنگره میشوند میگویند ما اموزشها را متوجه نمی شویم ولی بعد ازاینکه کم کم در مسیر آموزش ها قرار گرفتند وحس هایشان کمی تغییر میکند میگویند مطالب را متوجه می شوند.
واین مصداق همان آیه قرآنی است که قرآن را کسی حس یا درک نمیکند مگر مطهرون یعنی کسانی که تزکیه و پالایش زیادی دارندو کسی که تزکیه میکند تازه فهم قرانی و میل به خواندن قران در درونش به وجود می اید.
سوال:تفاوت انسانها درچیست؟ طبق ایهء لیس الانسان الاماسعی.چیزی برای انسان نیست جزءانچه تلاش میکند.تفاوت انسانها در میزان سعی وتلاششان است مانند اینکه افتاب و باران به همه جای  زمین یکسان میبارد و یک زمینی پراز محصول است ولی یک زمینی اصلا محصول نمیدهد.درمورد انسانها هم عدالت خداوند به طور یکسان است وکسانی که بستر مناسب ندارند این را دریافت نمیکنند وان وقت میگویند خداوند عدالت ندارد درحالی که مادرونمان پراز ضدارزشهاست که نمیتوانیم انهارا دریافت کنیم و حتی در مورد رهایی. باید ظرفیت رهایی را داشته باشیم. وظرفیت یعنی همان محیا کردن بستر مناسب برای دریافت کردن آن چیز. مثلاً تصور کنید اولین روزی که می اییم کنگره رهایی را بدهند دست ما. چون بسترش مناسب نیست وظرفیت ان را نداریم، چیزی جزء تخریب برای ما ندارد چون هنوز امادهء دریافت نبودیم. ما این مطلب را میتوانیم درمورد هرچیزی الگو برداری کنیم، مثلا درمورد محبت ومسائل معنوی بعضی وقتها همسفران با محبت زیاد به مسافرانشان تخریب ایجاد میکنند پس ان شخص باید ظرفیت این محبت راهم داشته باشد.
مسائل معنوی را هم باید ذره ذره انجام بدهیم،چون ظرفیتش رانداریم.مثلا ما بگوییم از امروز به بعد تمام ضدارزشها را کنار میگذاریم ومثلا قیاس نمیکنیم ،قضاوت.نمیکنیم و... بعد یکدفعه میبینیم احساس تنفر از خیلی چیزها داریم مثلا احساس تنفراز کنگره پیدامیکنیم وهمه چیز را رها میکنیم واین دقیقا همان تخریب است.
باید به خودمان زمان بدهیم ونگذاریم این احساس تنفر از خودمان به وجود بیاید.ما باید بپذیریم که ماهم یک انسانیم وانسان از زمانی که به دنیا امده یک نیمه تاریکی داشته و یک نیمه روشنایی داشته پس باید بپذیریم نه اینکه سرکش بشویم و به خواسته نفس اماره و نیروهای منفی پاسخ بدهیم ونه ناامید بشویم ودچار احساس گناه بشویم. 
پس ریشهء اینکه ما حسادت میکنیم برمیگردد به قیاس ریشهء اینکه متنفر میشویم برمیگردد به قیاس. منیت هم یک جورایی به  قیاس مربوط میشود چون قیاس میکنیم خودمونو با دیگری ودر نتیجه جایگاه خودمان را بالاتر از دیگری میبینیم.
قیاس ابزار نفس اماره است برای اینکه انسان را ازمسیر اصلی منحرف کند و وارد بیراهه کند.
کدام قیاس مجاز است؟ قیاس خودمان باخودمان. مثلاً ما ده ماه است به کنگره می اییم باید خودمان را با ده ماه پیش مقایسه کنیم که چقدر تغییر کردیم؟ چقدر توانستیم از ضد ارزشها دوری کنیم؟ چقدر تونستیم تزکیه و پالایش کنیم؟این میشود همان قیاس مجاز.
مابرای زندگی کردن احتیاج به انرژی داریم و انرژی راخودمان از خودمان به دست نمی اوریم، یا باید از نیروهای مثبت که نتیجه تلاش خودمان است به دست بیاوریم یا از طریق نیروهای منفی. فالهمها فجورها.وقتی با نیروهای منفی پیوند میخورید  ووقتی به انها اجازه میدهید که به شما الهام کنند وبه شما انرژی دهند دقیقا مثل مافیا که وقتی وارد ان میشوید همه چیز به شما میدهند  ولی به همین راحتی نمیتوانید ازان خارج بشوید و باید بهای ان را بپردازید.وقتی سفر را شروع میکنید ممکن است یک مسائلی پیش بیاید تا سد راه شما بشودکه این کار نیروهای منفی است ونباید فریب ان را بخورید واگر بخواهید از این راه برگردید باید بهایش را بپردازید پس اگر مسائلی پیش می اید ناراحت نشوید اینها بازیهای نیروهای منفی است وشما نباید هدفتان را گم کنید  ووقتی هدفتان فقط رهایی است وفقط ان را ببینید دیگر باهر چیزی ناراحت نمیشوید. وکار نیروهای منفی اینست که پنهان باشند واینکه دانایی انسان رشد نکند چون  اگر درمسئلهء اعتیاد شما چیزی از اعتیاد ندانید در ان میمانید ولی وقتی دانایی شما نسبت به اعتیاد بالا برود دیگر میتوانید ازان مرحله رد بشوید.
وقتی دانا نباشی ان ضدارزش را نمیبینی تا بخواهی ان را حل کنی ولی وقتی نسبت به ان مسئله اگاهی پیداکردی دیگر ان مسئله برایت حل میشود.
در پایان دعا میکنم که خداوند دانایی ما را افزایش دهد وبتوانیم به دانایی موثر برسیم وآموزش هایی که در کنگره روزیمان میشود را در زندگی هایمان کاربردی کنیم.
نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :
سه شنبه 3 بهمن 1396 01:00 ق.ظ
خانم سمیه عزیز ،مطالب خیلی خوبی راجع به قیاس بیان نمودید.با تشکر.
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر


آمار وبلاگ
  • کل بازدید :
  • بازدید امروز :
  • بازدید دیروز :
  • بازدید این ماه :
  • بازدید ماه قبل :
  • تعداد نویسندگان :
  • تعداد کل پست ها :
  • آخرین بازدید :
  • آخرین بروز رسانی :