تبلیغات
وبلاگ همسفر سمیه - گزارش لژیون روز دوشنبه مورخ۹۶/۶/۶
 
وبلاگ همسفر سمیه
پنجشنبه 16 شهریور 1396 :: نویسنده : همسفر سمیه
گزارش لژیون روز دوشنبه مورخ ۹۶/۶/۶با دستور جلسه سی دی نیروهای تخریبی و بازدارنده وسی دی نیروهای تخریبی .‌‌‌ 
       
سلام دوستان سمیه هستم یک همسفر.

همانطور که از اسم نیرو های تخریبی و باز دارنده مشخص هست نیرو هایی هستند که باید تخریب کنند وباز بدارند وسوالی که پیش می آید اینکه انسان را از چه چیزی باز بدارند؟انسان را ازحرکت در صراط مستقیم باز بدارند ویا اینکه انسان را از رسیدن به هدف مثبت والهیش باز بدارند مانند مسافر و همسفری که به نیت درمان اعتیاد وارد کنگره میشوند ودر این مسیر تلاش میکنند وحالا نیرو های تخریبی و بازدارنده وارد عمل میشوند وبا موانع متعدد در سر راهشان می آیند که مانع از سفر کردنشان بشوند ودر تاریکی اعتیاد وجهل و ناامیدی بمانند پس ما نیاز داریم که این نیرو ها را همانطوری که در وادی سوم گفته شده بشناسیم اما سوالی که در این سی دی مطرح شد این بود که آیا خداوند نمیتواند جلوی این نیرو ها را بگیرد ؟وپاسخ این بود که از دیدگاه خلقت ونگاه بالا این نیرو ها واضداد تکمیل کننده هستی هستند واصلا بدون وجود این نیرو ها زندگی وحیات مفهومی ندارد وچرا که اصولا انسان هر چیزی را از روی ضد آن درک میکند ومیفهمد مثلا اگر تاریکی نبود نور هیچ مفهومی برای انسان نداشت واین نیرو ها برای تکامل ما انسانها هستند تا کار آزموده شویم و رشد کنیم اما از دیدگاه انسانی و سطح پایین این نیرو ها دشمن آشکار انسان است که باید همیشه از شر آنها به خداوند پناه ببریم.
واما شجره ای که در داستان خلقت وحضرت آدم و حوا گفته شده که همان شجره خبیثه ای که خداوند گفته به آن نباید نزدیک شوید چیست ؟آیا سیب وانگور و... بوده است ؟!مگر اینهابد  هستند که نباید نزدیک آنها شد !!!کتاب  قرآن مختص به یک زمان  و دوره ی خاصی نیست بلکه متعلق به تمام زمانها وهمه ی انسانها میباشد و شجره خبیثه همان موجودات خبیثه هستند واگر گفته شده که نباید به آنها نزدیک شویم یعنی هر زمان که انسان با موجودات بد رابطه برقرار کند از بهشت وآرامش رانده شده ودچار جهنم و عذاب میشود.
انسان هر کاری را که بخواهد انجام بدهد اول باید یک نفر به او آموزش بدهد مثلا اگر به فردی که مصرف کننده نیست هرویین بدهی اصلا نمیداند با او چکار کند وباید یک فرد دیگه مصرف کردن را به او آموزش بدهد 
وهمیشه باید بدانیم شیطان به زیباترین شکل ممکن وارد افکار واندیشه انسان میشود مثلا ما در سفر هستیم وهنوز به اندازه ی کافی قوی نشده ایم و میخواهیم به دوست مان که مصرف کننده دارند کنگره را پیشنهاد دهیم وبه او نزدیک میشویم واین باعث میشود خودمان از سفرمان وانرژی که باید صرف درمان و آموزش خودمان بشود باز بمانیم وگاهی هم با شنیدن حرف های آنها خودمان هم نا امید شویم واین همان نزدیک شدن به شجره خبیثه است ویا مسافری که در حال سفر است واز روی دلسوزی به دوستش که هنوز مصرف کننده هست نزدیک میشود که به او کمک کند وتا به خودش می آید متوجه میشود که خودش هم دوباره مواد مصرف میکند واز سفرش می ماند این مصداق همین نزدیک نشدن به شجره خبیثه است که خداوند در کلام الله ما را از آن نهی کرده است وباید همیشه بدانیم که قدرت این نیروهای تخریبی وبازدارنده خیلی زیاد است وحضرت آدم که پیامبر خدا بودند وآن همه مقام ومنزلت داشتند نتوانستند در مقابل وسوسه آنها در امان بمانند وحالا ما که تکلیفمان معلوم است  که چیست.دربخش آخرسی دی نیروهای تخریبی وبازدارنده این سوال مطرح شد که ایا انسان میتواند ازشجره خبیثه وارد شجره طیبه شود؟بله زیرا صفت گذشته درانسان صادق نیست چون انسان جاری است.همه ما داستان حربن ریاحی راشنیده ایم ک برای جنگ باامام حسین(ع) میرود وبعدکه سخنان امام حسین رامیشنودویک لحظه برمیگرددو به سپاه امام حسین میپیونددو اولین نفری بود که شهید میشودورستگار میشود.(الله ولی الذین امنو یخرجهم من الظلمات الی نور)خداوندسرپرست کسانی است که ایمان اورده اند وخارج شده انداز تاریکی به سمت نور.
انسان اگرخودش بخواهدمیتوانددر مسیرصراط مستقیم قراربگیردواگردراین میان شکست هم بخوردبایدباآن مقابله کندودوباره شروع کند. صدبار اگر توبه شکستی باز آی.
حالاسوال دیگری پیش میایدکه آیاکسانی که درشجره طیبه هستند میتوانندواردشجره خبیثه شوند؟کسانی که درشجره طیبه هستند چون ریشه هایشان قوی ونیرومندشده به راحتی واردشجره خبیثه نمی شوندزیرادرجایی که نورهست تاریکی معنایی نداردوانسان واقعااگر درونش هم طیبه باشدو به نفس مطمئنه ودانایی برسد دیگروارد شجره خبیثه نمیشودیعنی خداوند اجازه نمیدهد که شجره خبیثه و شیطان به او نزدیک بشوند.
درآخردانایی رابه حجره هایی تعبیرکردند. انسان میلیاردها حجره داردکه ممکن است دربعضی ازحجره ها نور باشدوبه دانایی رسیده باشدولی دربعضی ازحجره های دیگر تاریکی مطلق باشد. مثل پزشکی که  در رشته پزشکی و شناخت بدن انسان آموزش دیده وبه دانایی رسیده ولی هنوزهم رشوه میگیره واین یعنی دربعضی ازحجره ها به دانایی رسیده ودر بعضی نه.

 
سی دی نیروهای تخریبی: دراین سی دی درمورد طلسم وجادو گفته شد که وجوددارند نه اینکه وجود نداشته باشند ولی انسانهایی که باتفکر هستند دنبال طلسم وجادو نمیروند و اذن خداوند باید صادرشود تا طلسم وجادو اثرکند.و اما زمانیکه انسان وارد طلسم و جا دو میشود خودش مجوز صادر میکند که این نیرو ها در صور پنهان وارد زندگی او شوند ودر نهایت ایجاد تخریب در زندگی اش کنند.
مطلب دیگر این بود که انسان در صور پنهان ازخودش امواجی صادرمیکند که دست خودش نیست امااگر درمسیرتزکیه وپالایش قرار بگیرد میتواند این  امواج را کنترل کند.طبق وادی اول ما باید باورهاوتفکرهایمان را تغییر دهیم مثلا یک فکر که در ذهن یک همسفر مدام تکرار می شود وکم کم به باورهایش تبدیل میشودو هستی وکائنات به باور های ما پاسخ میدهد مثلا اگر باور من این است که مسافر من درمان نمیشود همین را هم جذب میکنم وکاری که ما باید انجام بدهیم اول تغییر تفکر است که با تکرار آن باور هایمان عوض میشود ویکی از راه های تغییر باور ها استفاده از عبارات تاکیدی مثبت می باشدو این کار با تمرین وتکرار آموزش ها امکانپذیر است .امروز چند عبارات تاکیدی مثبت را  که باعث میشودحس تان تغییر کند را میگویم که آنها را بار ها و بارها بنویسید وتکرار کنید .
۱. من هر روز بهتر و بهتر میشوم. ۲. این آیه کلام الله مجید«ایاک نعبد و ایاک نستعین» تنها تورامیپرستم وتنها ازتو یاری می جویم. ۳. هرگاه حس بدی نسبت به مسافرتان داشتید این دعا را بنویسیدو بخوانید
پروردگارا من مسافرم را به تو میسپارم، چون توحامی او هستی، خودت اورا به راه صالحین هدایت بفرما تا به تو نزدیک ترشود ودر همه حال کنار آن باش.

حالا تصور کنید اگر نیروهای بازدارنده نبود،اگر هیچ بدی نبود،سختی نبود،مشکلات نبود،همه چیز مثبت بود آیا زندگی امکان داشت؟ درست است که اضداد ابتدا باعث تخریب میشود ولی نهایتا موجب تکامل انسان و پیشرفتش میشوند همانطور که دروادی۱۴ هم آمده که اضداد  مانند یک تکانه وشوک برای بیداری انسانها هستند و مامورند که تخریب ایجاد کنند اما در نهایت باعث تکامل انسان میشوندو زندگی با آنها معنا دارد. آن چیزی که مارا از هدفمان دور میکند نیروهای تخریبی و باز دارنده هست که اولین نیروی تخریبی جهل خود انسان است. خداوند اختیارانسان رامحترم شمرده است.یعنی نیروهای بازدارنده وشیطان فقط پیام میدهندو نمیتوانند انسان را مجبور  به انجام کاری بکنندو این خود انسان هست که این پیام را بپذیردو یانه و اگرانسان دانا باشد تحت القائات شیطان قرار نمیگیرد.درمقابلش جهل خود ماست  که باعث تخریب خود انسان میشود و دوست سازندگی هم همان دانایی است که انسان را باز سازی میکند وهرچقدر دانایی بالا برود سازندگی هم بیشتر میشود. 
دومین نیروی تخریبی وبازدارنده سایه ها هستند که اشاره مستقیم به آیه قران کریم دارد که خداوند به گناه کاران میفرمایند:بروید به سمت سایه ای که سه شاخه دارد که همان کوشک،قصرو شتران زرد موی هست. سایه ای که سه شاخه دارد یعنی مادیات.  مادیات به خودی خود بد نیست بلکه خوب هم هست ولی انسان نباید اسیر مادیات بشود بلکه مادیات باید دراختیار انسان باشند. یک تمرین خوبی که کمک میکند  اسیر مادیات نشوید، بخشش هست.زمانیکه تو پولی داری ونمیتوانی آن را خرج کنی تو صاحب آن پول نیستی وآن پول صاحب توست واما بخشش آن هم از پول کمک میکند که اسیر مادیات نشویم وسعی کنید از بخشش مال در سبد های کنگره شروع کنید تاانشا الله به بخشش های بزرگتر هم برسیدو درون انسان خیلی چیزهابلقوه هست مثل بخشش، دانایی،آگاهی و... اینها بایدبا آموزش درست از حالت بلقوه به  بالفعل تبدیل بشوند.

سومین نیروی باز دارنده،رفیق ناباب است. با نادان سخن مگو.زیرا دوستان ناباب هستند که انسان را به نا کجا آباد میکشانند.مثل دوستان کینه ای، حسود،دروغگو و...

چهارمین نیروی باز دارنده نیروهای شیطانی هست که سردسته انها ابلیس است.این نیرو در بیکران وجود دارد وهیچ پهنا و محدودیتی ندارد. بیکران یعنی اینکه حس ما محدود است وهمه چیزرا نمیتوانیم حس کنیم، ببینیم،بشنویم. دراین جهان موجودات زیادی زندگی میکنندو میتوانند القائاتشان رابه ما برسانند. شیطان هم دائما به ما پیام میفرستد. در قران کریم هم امده که الهامات هم مثبت است هم منفی و این ما هستیم که با اختیار خودمان انتخاب میکنیم که در مسیر کدام یک از نیرو ها باشیم وتصمیم میگیریم الهامات کدام دسته را بپذیریم نیرو های الهی را ویا نیروهای منفی وشیطانی را!

تهییه وتنظیم گزارش :همسفر سمیه احسانی

تکلیف روز دوشنبه آینده:سی دی پردازش
تکلیف روز پنج شنبه: سی دی نقش همسفر
نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :
چهارشنبه 22 شهریور 1396 07:56 ق.ظ
سمیه عزیزم بسیار لذت بردم از بیانتان وخیلی کامل وجامع توضیح دادید خداوند به خدمتتان برکتبدهد و همیشه لبخند قشنگتان روی لبتان باشد
چهارشنبه 22 شهریور 1396 01:00 ق.ظ
خدا قوت خانم سمیه عزیز.
شنبه 18 شهریور 1396 09:03 ق.ظ
امروز عید غدیر است
عید بزرگ غدیر بر شما راهنمای گرامی خانم سمیه ی عزیز و اعضای لژیون شما مبارک و پرشگون باد
در پناه مولاعلی سلامت و موفق باشید.
جمعه 17 شهریور 1396 05:45 ب.ظ
درود بر شما همسفر عزیز خدا قوت
جمعه 17 شهریور 1396 11:10 ق.ظ
سمیه عزیزم خدمتت پر برکت باشد.
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر


آمار وبلاگ
  • کل بازدید :
  • بازدید امروز :
  • بازدید دیروز :
  • بازدید این ماه :
  • بازدید ماه قبل :
  • تعداد نویسندگان :
  • تعداد کل پست ها :
  • آخرین بازدید :
  • آخرین بروز رسانی :